برخی از قابلیت هایی که خانه هوشمند در قسمت سرمایش و گرمایش در اختیار ما قرار میدهد:

 

1-تغییر دمای محیط منزل با توجه به تغییرات دمای محیط بیرون
2-فعال سازی سیستم با استفاده از ریموت کنترل یا صفحه های لمسی

3-خاموش شدن سیستم گرمایش- سرمایش در صورت عدم حضور فرد در اتاق
4-روشن کردن سیستم سرمایش-گرمایش منزل پیش از رسیدن به منزل یا ویلا با استفاده از موبایل
5-برنامه ریزی سیستم سرمایش-گرمایش برای روشن یا خاموش شدن در ساعات معینی از روز

 

هوشمندسازی ساختمان